Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všechny ceny v internetovém obchodě www.temperance.cz jsou uváděny jako konečné včetně započítané DPH.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny temperance.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny temperance.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny temperance.cz a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále viz. reklamační řád.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující (konečný spotřebitel) má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek jakéhokoli užívání nebo opotřebování, v nepoškozeném původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává
změnila se výrazným způsobem cena dodavatele zboží

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky ... ).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu Temperance.cz prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.

Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

Ochrana údajů při registraci

Informace uložené k Vašemu účtu jsou chráněna Vaším heslem, které správcové obchodu neznají. Vaše informace o návštěvě obchodu ve Vašem účtu jsou tak dostupné pouze Vám.

Reklamační řád

Postup při reklamaci zakoupeného zboží

Reklamace zboží v obchodě Temperance.cz probíhají v 5 zásadních krocích:

 1. Oznámení zjištěné závady prodejci
  Pokud má obdržené zboží závady podléhající záruce a zboží je v záruční lhůtě, oznamte to prosím prodejci. Bude Vás informovat o dalším postupu řízení reklamace.
 2. Zaslání zboží zpět
  Po obdržení informací o zaslání zboží zpět jej zašlete nepoužité na dodací (fakturační) adresu našeho obchodu. Nikdy neposílejte balík na dobírku, v takovém případě jej nebudeme schopni převzít.
 3. Reklamační řízení
  Jakmile obdržíme zboží zaslané na reklamaci, budete informováni. Od této doby běží zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace.
 4. Návrat vyřízené reklamace zákazníkovi
  Vyměněné reklamované zboží Vám bude opět zasláno. Před odesláním zásilky budete informováni.
 5. Vrácení peněz
  Pokud nebude výměna možná, budete informováni o vrácení peněz. Podmínky pro zaslání částky zpět budou dohodnuty dle oboustranných možností převzetí částky.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 1. Na e-mailovou adresu provozovatele
 2. Poštou na adresu provozovatele
 3. Telefonicky
 4. Osobním doručením

Při uplatnění reklamace je nutno předložit

Reklamované zboží v originálním obalu bez porušené pečetě či jiných známek užívání
Stručný popis závady

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Záruční podmínky

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
Neodborným zacházením
Zboží bylo poškozeno živly
Zboží bylo poškozeno nadměrným, nebo neúměrným zatěžováním nebo používáním

Vrácení zboží prodejci

Nepoužité zboží v originálním nepoškozeném obalu můžete jako koncový spotřebitel do 30 dnů vrátit prodejci dle platné legislativy při splnění všech zákonných podmínek. Pokud se rozhodnete zboží vrátit, v žádném případě jej nepoužívejte a neodstraňujte z něj pečetě nebo nevratně odnimatelné obaly! Použité, poškozené, nebo jinak znehodnocené zboží nejsme povinni vzít zpět.

Vrácení zboží do 30 dní dle zákonné lhůty je umožněno pouze koncovému spotřebiteli. Pokud nakupujete jako firma (tedy na IČ), toto nejsme povinni umožnit.

Pro vrácení zboží postupujte stejně jako při nahlášení reklamace, Váš prodejce Vás bude zpětně informovat.

Výměna zboží

Zboží, které jste zakoupili a nesplňuje vaše požadavky, můžeme na požádání vyměnit za jiné ve stejné hodnotě nebo si můžete doplatit za lepší. Toto se děje výhradně na uvážení prodejce v rámci dobrých obchodních vztahů, neboť ze zákona nám tato povinnost nevyplývá. Veškeré náklady spojené s výměnou zboží hradí zákazník.

Zrušení objednávky

Objednávku můžete po souhlasu obou stran (prodejce i zákazníka) zrušit. Děje se tak jenom v případě, že zboží ještě nebylo expedováno. Toto se děje výhradně na uvážení prodejce v rámci dobrých obchodních vztahů, neboť ze zákona nám tato povinnost nevyplývá.

 
Temperance > Zákaznické centrum > Obchodní podmínky